I gefnogi'r ymdrechion hyn byddwch gystal â dychwelyd y ffurflen hon at:
M. Thomas, Glasfryn, Heol Llangynnwr, Caerfyrddin, SA31 2PA

Tâl Aelodaeth Blynyddol

Oedolyn - £5; Cwpwl - £8; O dan 18 - 50 ceiniog Busnes - £5

Ffurflen Aelodaeth

Amgaeaf fy siec/arian am £ …………………………..….

Enw: ………………………………………………………..…..

Cyfeiriad: ………………………………………………………

…………………………………………………………………...

Côd Post: ………………… Rhif Ffôn: …………………..….

ebost: ……………………………………………………..……

Gorchymyn Banc

At y Rheolwr

Banc …………………………………………………….CCC

Cyfeiriad y Gangen: ………………………..……………...

…………………………………………………..……………….

Taler Banc Lloyds CCC, 43 Stryd y Brenin, Caerfyrddin, SA31 1BW (côd dosbarthu 30 91 68) i gyfrif Cymdeithas Ddinesig Caerfyrddin (Rhif y Cyfrif: 0039450), y swm o ……. o bunnoedd ar y 1af o Gorffennaf 20… ac yna ar bob 1af o Gorffennaf wedi hynny hyd nes y'i diddymir. Y mae'r Gorchymyn hwn yn disodli unrhyw orchymyn i dalu Cymdeithas Ddinesig Caerfyrddin sy'n bodoli ar hyn o bryd.

Enw: ……………………………………………………………

Rhif y Cyfrif: …………………………..…………………..…...

Llofnod: ……………….… Dyddiad: …………….……….

Cyfeiriad: ……………………………………………….…..….

……………………..……………………….…………………….

………………………………….. Côd Post: ……….……….

Llofnod: ……………………….….. Dyddiad: …………….

To support these efforts please return this form to:
M. Thomas, Glasfryn, Llangunnor Road, Carmarthen, SA31 2PA

Annual Membership Rates

Adult - £5; Couple - £8; Under 18 - 50 pence; Business - £5

Membership Form

I enclose a cheque/money to the value of £ ……….....

Name: …………………………………………………………..

Address: …………………………………………………….….

………………………………………………………………..…..

Post Code: ………………… Tel No: ……………………..…

email: ……………………………………………………………

Standing Order

To the Manager

…………………………………………………….. Bank PLC

Branch Address: ………………………………..…………....

…………………………………………………………..….…….

Please pay Lloyds Bank PLC, 43 King Street, Carmarthen, SA31 1BW (sort code 30 91 68) Carmarthen Civic Society (account number 0039450) the sum of ……. pounds on the 1st July 20 … and on every 1st July thereafter until further notice. This order replaces any existing standing order to Carmarthen Civic Society.

Name: ………………………………………………………………..…

A/c Number: ……………………..…..… A/c Code: ……………....

Signed: ……………………….…………… Date: ……………….…

Address: ………………………………………………………………...

………………………………………………………….…………………

……………………………………….. Post Code: ……….…….……

Signed: ……………………………....….. Date: …………..….…....